Záhady a otázky místní historie

Památná místa okresu, kulturní památky, archeologické naleziště

Ve Valticích straší ?
- Dne 10.října 2005 se mi zjevila v prostorách nynějšího „Rytířského sálu“ v 1.patře zámečku La Veneria zvláštní nezřetelná mužská postava /slovem „nezřetelná“ míním , že měla konzistenci jakoby husté našedle bílé mlhy jakoby neprostupné/. V první okamžik rozespalosti /spal jsem v kanceláři občanského sdružení Řádu Rytířů Vína, která se nachází ......


Záhady v Řeznovickém kostele
- záhadné kamenné desky se záhadným pravděpodobně runovým písmem, které dodnes nebylo rozluštěno, a které se stalo tvrdým oříškem pro mnoho odborníků. Má snad spojitost s tajemným řádem Templářů ?


Brno >>>> další články
- město vzniklé z románské osady, známé už v 11. století, s řadou zachovaných renesančních a barokních domů a paláců. Památná místa, kulturní památky, archeologické naleziště, podzemní prostory. Na následující stránce najdete i množství velmi zajímavých článků o Brně, ale i jeho legendárním podzemí.


Brno a jeho tajemné podzemí >>>>
- O podzemí města Brna koluje množství legend a pověstí. Jak je to ale ve skutečnosti v současnosti, ale i v minulosti se dozvíte v následujícím článku. Nevynechám ani legendární chodbu z Brna do Rajhradu, která je momentálně středem našeho zájmu.


Neznámé podzemí zabíjí >>>>
- O legendárním tajemném podzemí Brna jsme se něco dozvěděli z předchozího článku. Tentokrát nabízím článek o ženě, kterou toto podzemí pohltilo a už nikdy nevydalo. Je to nejznámější tragický případ již zapomenutých podzemních prostor........
 
Veveří >>>> další články

- původně raně gotický hrad z 13. století (zachována věž s břitem), rozšířen v 16. a 17. století. Před hradem kaple z doby kolem r. 1200. Podle pověstí zde templáři uschovali 12 stříbrných soch.


 

POPOVICE U ROSIC

- o čarodějné knize

Bílovice nad Svitavou
- amatér zde v 60. letech našel středověký hrad. V 60. letech se po stopách archeologa H. Schliemanna vydal mistr kabelovny Antonín Kříž. Podle pověstí o loupeživém rytíři Gerhartovi z Obřan ze 14. století, měl mít své sídlo někde mezi Bernem a Bílovicemi nad Svitavou. Prostudoval archivy, diskutoval s vědci, prošel celý kraj, prohlédl všechny místní kopce. Úspěch se projevil až na tzv. Šumberově skále, kde kopal téměř 8 let. Objevily se masivní stěny středověkého hradu, s délkou hradeb až 140 metrů. Teprve to aktivizovalo archeology k odbornému výzkumu.
Blučina
- významné archeologické naleziště - zvláště v poloze "Cézavy", kde byla hradiště kultury věteřovské (kolem r. 1500 př. n. l.) a velatické (začátkem 1. tisíciletí př. n. l.); nalezen bohatý hrob velmože z doby stěhování národů (5. století). Farní, v jádře románský kostel, rozšířený koncem 14. a v 15. století, upravený barokně v 18. století. Renesanční radnice z r. 1611, upravena r. 1832.
Bošovice
- pozdně gotická tvrz z konce 15. století, rozšířena renesančně koncem 16. století.
Deblín
- pozdně románský kostel z 1. čtvrti 13. století, upravený v 17. století
Křtiny
- bývalý poutní kostel P. Marie z let 1725-50 podle návrhu G. Santiniho, v interiéru fresky J. Etgense a cenné barokní zařízení.
Obřany u Brna
- rozsáhlé předhistorické hradiště lidu popelnicových polí, kultury slezskoplatěnické, z 1. poloviny 1. tisíciletí př.n.l., v poloze "Hradisko" nad pravým břehem Svitavy nad osadou.
Ochoz u Brna
- významné archeologické naleziště - sídliště člověka starší doby kamenné, z doby nad 20.000 let př.n.l., i starší. V jeskyni Švédův stůl nález pozůstatků pračlověka - člověka neandertálského, z doby nad 100.000 let př.n.l.
Oslavany
- původně klášter cisterciaček, s kostelem, svěceným r. 1228. Klášter přestavěn po roce 1583 na arkádový renesanční zámek.
Padochov
- v okolí jsou podzemní lochy
Pekárna
- jeskyně u Mokré, světoznámé archeologické naleziště - sídliště člověka staré doby kamenné, kultury gravettské a magdalenské z doby kol. 20.000 a 15.000 let př. n. l. Unikátní nálezy rytin na koňských žebrech - souboj zubrů, pasoucí se koně.
Rajhrad
- na blatném hradišti z doby velkomoravské (9. století) založen r. 1046 klášter benediktinů; klášterní kostel přestavěn barokně v letech 1722-39 (G. Santini ?), s ochozem z r. 1770), opatřen barokními malbami J. Etgense a Jos. Winterhaltera: cenné zařízení. Barokní klášterní budovy z 18. století.
Réna
- hradiště předhistorické, kultury slezskoplatěnické (z 1. poloviny 1. tisíciletí př. n.l.) pak slovanské, z doby velkomoravské, z 9. století, na vrchu Réna nad Ivančicemi.
Rosice
- renesanční zámek, postavený v letech 1570-97, upravený na počátku 19. stol., farní kostel s románským jádrem z doby kolem r. 1200.
Řeznovice
- románský kostel centrálního půdorysu z doby kolem r. 1200.
Staré Zámky
- hradiště slovanské, velkomoravské, z 9. století, na místě osídleném již dříve, zvláště v pozdní době kamenné (kolem r. 2000 př. n. l.) nad Říčkou
Šlapanice
- v okolí jsou podzemní lochy
Tišnov
- bývalý cistercký klášter založený roku 1233, s raně gotickým kostelem a zachovaným ambitem a kapitulní síní z doby kolem r. 1260; v interiéru cenné barokní zařízení (J. Winterhalter, F. A. Maulpertsch, I. Raab, 0. Schweigl).
Vojkovice
- prehistorické podzemní chodby v okolí obce : U obce Vojkovice došlo k náhodnému objevu podzemních chodeb z prehistorického období. Hmotná nálezy spadají do období kultury únětické kultury (asi 2000 př. n. l.). Systém chodeb se svým charakterem podobá středověkému lochu. Chodby byly 1 m vysoké, a 0,5 m široké.
Vranov u Bma
- raně barokní poutní kostel, přestavěný v 2. polovině 17. století J. Kř. Ernou; v interiéru fresky J. Etgense a cenné vnitřní zařízení. Lichtenštejnská hrobka z let 1819-22.
Židlochovice
- renesanční zámek ze začátku 17. století, barokní úpravy z 1. poloviny 18. století, zámecká kaple raně barokní z r. 1680.
Žuráň
- velká knížecí mohyIa (o průměru 60 m) z doby tzv. stěhování národů, z konce 5. sto- letí, u Podolí. Z vrcholu této mohyly řídil Napoleon r. 1805 bitvu u Slavkova.


Legendy a pověsti


Brno
Slavkov u Brna
- před bitvou zde měl císař Napoleon věštecký sen o rudě planoucím Slunci, s nímž spojoval své naděje na vítězství. Druhý den se skutečně nad Slavkovem objevilo rudé Slunce, čemuž Napoleon přisoudil až mystický význam a i později se k tomuto znamení mnohokrát vracel.


 

POvěsti O HEjkalovi

- V hlubokých lesích kolem řeky Svratky pobýval kdysi v minulosti lesní muž - hejkal.